Diferente1256 - Różne5986 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
la relaciónpowiązanie, związek, relacja
comercialhandlowy
claramentejasno, oczywiście, wyraźnie
desfavorableniekorzystnie, nieprzychylnie
los países menos industrializadosKraje mniej zurbanizowane
obstaculizarblokować, zablokować
el desarrollorozwój
asociadopowiązany, związany
la condiciónwarunek, stan
elaborarrozwijać
vendersprzedać
monocultivomonokultura/monokulturowy
la dependencia dezależność od.../jednostka
la distribucióndystrybucja, podział, rozkład
surgirpowstać/wynikać
la iniciativainicjatywa
combatirzwalczyć, walczyć
las Naciones UnidasOrganizacja Narodów Zjednoczonych
aprobarzatwierdzać
la resoluciónuchwała/rozkład/rezolucja
desarrolladorozwinięty
destinarprzeznaczyć
Produkto Interior Bruto (PIB)Produkt Krajowy Brutto (PKB)
vías de desarrollościeżki rozwoju
Organizasiones No GubernamentalesOrganizacje Pozarządowe
estar propuestobyć zaproponowane
realizar actividadesrealizować plany/ działać
sensibilizar auczulić na/ uwrażliwić
la poblaciónpopulacja
en generalogólnie
presionarnaciskać
la institucióninstytucja
aplicar esta mediadastosować te środki
constituirstanowić
exclusivamentewyłącznie, szczególnie
promoverpromować
conseguirdostać, otrzymać, zdobyć
el ayuntamientoratusz
incluirzawierać
presupuesto anualroczny budżet
destinadoprzeznaczony
comercio justosprawiedliwy handel
inaugurarzainaugurować
multiplicadopomnożony, powielony
de establecimientoustawienie
tratarsetraktować
la piza de artesuníaręcznie robione
el trasfondo ideológicopodstawy ideologiczne
cumplirspełniać, przestrzegać, wykonać
una serie de condicioneszestaw warunków
respetarrespektować, szanować
el medio ambienteśrodowisko
unificar criterios laboralesujednolicać warunki pracy
estructura de empresastruktura firmy
participativapartycypacyjny, uczestniczący
una red comercialsiec handlowa
la injusta relación económicaniesprawiedliwe warunki gospodarcze
la pobrezabieda, ubóstwo
las organizaciones ''sin fronteras''Organizacje ''bez granic''
médicoslekarze
enfermeraspielęgniarki
ingenierosinżynierowie
economistasekonomiści
profesoresprofesorowie
payasospajace
inclusonawet
decidirdecydować, zdecydować
trabajar como voluntariospracować jako wolontariusze
desfavorecidoniekorzystny, nieprzychylny
proyectos deprojekty z
la cooperaciónwspółpraca
situaciones de emergenciaawaryjne sytuacje, nagłe wypadki
dispuestogotowy
Nacional el Tercer MundoKraje Trzeciego Świata
colaborarkolaborować
pan sin fronteraschleb bez granic