Estudiante tir1 - Student tir1 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
Cómo estás?jak się masz?
Que tal estás?jak się czujesz?
Que tal?jak leci?
Cómo está?jak się pan miewa?
Estoy biendobrze
Muy bienbardzo dobrze
Bastante bienświetnie / wyśmienicie
No muy biennie za dobrze
Malźle
Muy malbardzo źle
Muchas Graciasbardzo dziękuje
Y tú?a ty?
Yo tambiēnja też
Como te llames?jak się nazywasz?
Me llamo ...nazywam się ...
Yo Soy ...ja jestem ...
Cuántos años tienes?ile masz lat?
Tengo ... añosmam ... lat
Que significa?co to znaczy?
Vale?dobrze?
Cómo Se dice krzesło en español?jak się mówi krzesło po hiszpańsku
Se dice sillamówi się silla
Cómo se escribe?jak się pisze?
Cómo se llama esto en español?jak to się nazywa po hiszpańsku?
No comprendonie rozumiem
Puedes hablar más despacio, por favor?czy możesz mówić wolniej, prosze?
Más alto, por favorproszę głośniej
Puedes repetir, por favor?proszę powtórzyć
Otra raz, por favorjeszcze raz, prosze
Está bien a si?czy jest dobrze?
Sí esta bientak jest dobrze
No esta biennie jest dobrze
Ya está?czy już?
Sí, ya estátak już
No, todoría no estánie jeszcze nie